Menu
Welkom op de website van 
het Diakonessenhuis
Vind snel de info die u zoekt!
Bent u een:
Ga direct naar de informatie over onze diensten en specialismen!
Terug

Huisregels bezoekers

Het Diakonessenhuis heeft de volgende huisregels:

Bezoektijden
Patiëntenbezoek is alleen mogelijk binnen de daarvoor aangegeven tijden.
Gebruik van mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons is uitsluitend toegestaan in de bezoekershal bij de portiersloge. Elders is het gebruik niet toegestaan.
Roken
Roken in het ziekenhuis is verboden.
Alcohol
Het gebruik van alcohol in het ziekenhuis is verboden. Het onder invloed zijn van alcohol in het ziekenhuis is niet toegestaan.
Drugs
Het gebruiken of het onder invloed zijn van drugs in het ziekenhuis is niet toegestaan.
Wapens, diefstal, vandalisme en geweld
Wapenbezit (met uitzondering van de gewapende machten en diensten zoals bv. politie, douane e.a.), diefstal, vandalisme, fysiek en verbaal geweld zijn in het ziekenhuis niet toegestaan. Van overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen.
Aanwijzingen medewerkers en overtredingen
Aanwijzingen van medewerkers van de Beveiliging en van andere medewerkers van het Diakonessenhuis dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van het ziekenhuis. Van elke overtreding wordt een incident rapport opgemaakt.
Cameratoezicht
Er is cameratoezicht in en om het ziekenhuis . Daar waar nodig kunnen beelden als bewijsmateriaal gebruikt worden (na afstemming met de Politie).
Aansprakelijkheid
U wordt geacht zelf over uw eigendommen te waken. Het Diakonessenhuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.
Fotograferen en filmen
U mag medewerkers van het ziekenhuis en andere aanwezigen niet ongevraagd filmen of fotograferen. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd bij de directie.
Huisdieren
Huisdieren worden niet toegelaten in het ziekenhuis

Terug

Parkeer gelegenheden

Rondom het Diakonessenhuis kunt u uw voertuig langs de straat parkeren aan de Zinniastraat (hoofdingang) en de Johan Bodegravenlaan (ingang huisartsenpost en apotheek). 

Terug

Bezoektijden

De bezoektijden zijn als volgt:

1e en 2e  klasse:
’s morgens   10.30 – 11.30 uur
‘s avonds     18.30 - 19.30 uur

3e  klasse:
‘s morgens  10.30 - 11.30 uur
‘s middags  16.30 - 17.30 uur

Kinderafdeling:
‘s morgens  10.30 - 11.30 uur
‘s middags    16.30  -  17.30 uur

Kinderen jonger dan 14 jaar mogen niet op bezoek op de kinderafdeling.

Ouderparticipatie
Voor de ouders van patiënten op de kinderafdeling is ouderparticipatie mogelijk van 8.00 tot 21.00 uur. Dit betekent dat er gestreefd wordt de ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk bij de kinderen in het ziekenhuis te laten verblijven. Indien gewenst kan een ouder/verzorger (tegen betaling) overnachten. De hoofdverpleegkundige van de kinderafdeling kunt u hierover meer vertellen.
Rust
Hoewel bezoek meestal plezierig is, kan het ook vermoeiend zijn en niet in het belang van (het genezingsproces van) de patiënt, vooral wanneer er veel bezoekers tegelijkertijd komen. Dit kan bovendien storend zijn voor andere patiënten. Het verpleegkundig personeel is bevoegd om in te grijpen wanneer bezoekers (ofwel door gedrag ofwel door het aantal) te veel onrust veroorzaken.

Terug

Opname

Op deze pagina vindt u informatie over de procedures wanneer u wordt opgenomen in het Diakonessenhuis.
Voorbereiding op de opname
U wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie of andere ingreep. Van tevoren dient u hiervoor wat voorbereidingen te treffen. Hier vindt u een overzicht, zodat u goed voorbereid naar het ziekenhuis komt


Opnamedatum
Nadat u met uw arts heeft afgesproken dat u voor een onderzoek, operatie of andere behandeling in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt u met uw opnamebrief naar de Administratieve Unit van De Poort verwezen. De medewerkers van deze afdeling zullen uw opname administratief regelen en u vertellen wanneer en hoe laat u zich voor de screening van de operatie (dit is een voorgesprek met de narcotiseur) en opname moet melden.


Nodig voor de administratieve opname
Voor een opname in het Diakonessenhuis moet altijd een geldig identiteitsbewijs of rijbewijs worden overlegd. Bij opname van een kind dient het familieboekje te worden getoond en een identiteitsbewijs van een der ouders. Welke bescheiden daarnaast nodig zijn hangt af van de manier waarop men verzekerd is.
Dag van de opname
Vandaag wordt u opgenomen en u hebt alle nodige voorbereidingen getroffen. Hier leest u wat u in het ziekenhuis kan verwachten op de dag van de opname zelf.


De opnamedag
Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de Administratieve unit van De Poort. Indien u dat wenst kan een familielid of bekende (bij voorkeur uw contactpersoon) u op de opnamedag vergezellen. De receptioniste in de centrale hal wijst u desgewenst de weg naar De Poort. Een medewerker van deze afdeling handelt alle administratie voor u af en u ontvangt een polsbandje met daarop enkele unieke gegevens. Dit moet u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis altijd dragen, zodat onder alle omstandigheden duidelijk is wie u bent. Vervolgens wordt u begeleid naar de afdeling waar u opgenomen wordt.


Bij de opname zoals die hieronder wordt beschreven, is ervan uitgegaan dat u een dag vóór de operatie, behandeling of het onderzoek opgenomen wordt. Bij operaties, behandelingen en onderzoeken die in het ziekenhuis weinig voorbereiding behoeven, wordt u in het algemeen pas óp de operatie- of onderzoeksdag opgenomen. In dat geval vinden de verschillende voorbereidingen al vóór de opnamedag plaats.


Op de verpleegafdeling
Op de verpleegafdeling heeft u een kennismakingsgesprek met een verpleegkundige. Hij/zij informeert u over de gang van zaken op de afdeling en vraagt naar een aantal persoonlijke gegevens zoals uw thuissituatie, medicijngebruik, dieet en overgevoeligheid voor pleisters, jodium en medicijnen. Ook meet de verpleegkundige uw bloeddruk, telt uw polsslagen en neemt u temperatuur op.

In de loop van de opnamedag komen er nog andere hulpverleners bij u langs om kennis te maken of een aantal zaken door te spreken. Welke hulpverleners dat precies zijn, hangt af van de reden van uw opname (zie verder onder het hoofdstuk “Uw verblijf in het ziekenhuis”).


Voorlichting anesthesie
Wordt u tijdens uw opname geopereerd, dan komt op de opnamedag de anesthesioloog bij u langs. Dit is de arts die de verdoving (anesthesie) verzorgt. De anesthesioloog bespreekt met u de anesthesie die bij u gebruikt zal worden. Soms vindt dit gesprek op de screeningsdag plaats.


Kamer
Het ziekenhuis heeft éénpersoons- (1e klasse), tweepersoons - (2e klasse) en zespersoonskamers (3e klasse). Bij het toewijzen van een kamer wordt rekening gehouden met de manier waarop u verzekerd bent en met de aard van uw ziekte. Het kan voorkomen dat er niet onmiddellijk een kamer beschikbaar is in de door u gewenste klasse. Dit wordt bij de opname met u besproken. U wordt dan tijdelijk opgenomen op een kamer in een andere klasse. Wanneer er een kamer vrijkomt die bij uw verzekering en/of uw wens past, kunt u verhuizen. Indien u dat wenst kunt u in een hogere klasse (indien beschikbaar) worden opgenomen dan waarvoor u verzekerd bent. De medewerker van De Poort zal u vertellen hoe de bijbetaling dient te geschieden en u vragen een voorschot (deposito) te doen. Overigens is uw behandeling in alle verzekeringsklassen hetzelfde! Op uw kamer heeft u een nachtkastje naast uw bed tot uw beschikking. Uw kleding kunt u opbergen in een kledingkast. Ligt u met meerdere patiënten op een kamer dan wordt deze kast gedeeld. De kasten kunnen niet op slot. De 1e e en 2e klasse kamers hebben een eigen toilet en douche. Ligt u 3e klasse dan kunt u gebruik maken van het toilet en de doucheruimte op de gang.
Het verblijf
U bent geopereerd en verblijft nog even in het ziekenhuis om te herstellen. Hier leest u wat u in die tijd van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.


Medewerkers
Tijdens uw opname ontmoet u artsen en verpleegkundigen. Afhankelijk van de reden van uw opname kunnen ook andere medewerkers bij uw behandeling worden betrokken, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een diëtist of een maatschappelijk werker.


Ook kunnen er medewerkers van de röntgenafdeling, het laboratorium en/of de afdelingen endoscopie, ECG of EEG/EMG worden ingeschakeld om een diagnose te stellen.


Specialisten en assistenten
Over het algemeen krijgt u gedurende uw verblijf in het Diakonessenhuis te maken met de zaalarts. Dit is de arts die op de afdeling waar u bent opgenomen de supervisie heeft over het medisch gebeuren. Het beleid van uw behandeling wordt vastgesteld door uw specialist en uitgevoerd en bewaakt door de zaalarts. Ondanks het feit dat het de zaalarts is die u dagelijks ziet kunt u ervan overtuigd zijn dat er continu overleg is met uw behandelend specialist. In samenwerking met verschillende universiteiten in Nederland en de Verenigde Staten werken in het Diakonessenhuis ook co-assistenten. Dit zijn studenten geneeskunde in de laatste fase van hun opleiding tot arts. Zij voeren in het ziekenhuis uitsluitend handelingen uit onder direct toezicht van een specialist of zaalarts.


Maaltijden
Gedurende de dag krijgt u op vaste tijdstippen maaltijden. Speciale wensen kunnen kenbaar worden gemaakt aan de hoofdverpleegkundige. Dieetmaaltijden worden verstrekt op voorschrift van de behandelend arts. Als u bij opname in het ziekenhuis al een speciaal dieet volgt kunt u dit doorgeven aan de hoofdverpleegkundige van de afdeling waar u wordt opgenomen. Fruit en versnaperingen mogen worden meegebracht na overleg met de hoofdverpleegkundige.


Bezoektijden
Hoewel bezoek meestal plezierig is, kan het ook vermoeiend zijn en niet in het belang van (het genezingsproces van) de patiënt, vooral wanneer er veel bezoekers tegelijkertijd komen. Dit kan bovendien storend zijn voor andere patiënten. Het verpleegkundig personeel is bevoegd om in te grijpen wanneer bezoekers (ofwel door gedrag ofwel door het aantal) teveel onrust veroorzaken.

Rusttijden De rusttijd in de middaguren is van 14.00 tot 16.00 uur. Om 22.00 uur gaan de grote lichten uit. Van alle patiënten wordt verwacht dat zij dan bedrust houden.
ontslag uit het Diakonessenhuis
U bent genoeg hersteld en kunt naar huis. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.


Vertrek uit het ziekenhuis
Meestal overlegt de arts een dag van tevoren met u wanneer u naar huis kunt en zo nodig het vervolg van de behandeling. Indien u thuis medicijnen moet (blijven) gebruiken, krijgt u een recept mee. De afdelingssecretaresse maakt voor u een afspraak voor de controle op de polikliniek. Soms gaat thuis de behandeling van de fysiotherapeut, diëtist of een andere hulpverlener door. Uw huisarts of verzekeringsarts krijgt bericht over uw ontslag uit het ziekenhuis. Het tijdstip van vertrek ligt niet vast. In de nabije toekomst zal ontslag op een vast tijdstip plaatsvinden.


Polsbandje
Het polsbandje dat u bij uw opname hebt omgekregen zal bij uw vertrek worden verwijderd.

Huisarts
Uw specialist houdt uw huisarts op de hoogte van uw behandeling en de eventuele nazorg. Als u later nog eens met klachten bij hem komt, kan hij nagaan of ze misschien verband houden met uw behandeling in het ziekenhuis. Het kan ook zijn dat het ziekenhuis graag zelf met uw huisarts wil praten. U kunt dan een afspraak met hem maken of de verpleegkundige vragen dit voor u te doen.


Terug

Rechten en Plichten

Bij een opname heeft u zowel rechten als plichten. Hier kunt u er over lezen.

Informatie en toestemming
Een hulpverlener moet in begrijpelijke taal vertellen wat er met u gaat gebeuren en waarom. U heeft recht op informatie over uw ziekte of aandoening, de onderzoeken die u moet ondergaan en de voorgestelde behandeling. Deze informatie heeft u nodig om toestemming voor een onderzoek of behandeling te kunnen geven. Is de informatie van de hulpverlener niet duidelijk, niet volledig of worden vaktermen gebruikt die u niet begrijpt, vraag dan om nadere uitleg.
Registratie van gegevens
Uw hulpverlener is verplicht een dossier over u bij te houden. Hierin staan alle gegevens die van belang zijn voor uw behandeling. Niemand anders dan uzelf en de hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben het recht uw dossier in te zien.
Privacy
Hulpverleners moeten vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling mogen op de hoogte zijn van uw situatie. Zonder uw toestemming mag geen informatie worden doorgegeven aan derden, zoals uw partner, familie of vrienden. Informatie over u wordt slechts verstrekt aan de door u opgegeven contactpersoon. Privacy houdt ook in dat medische behandelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien of horen. U kunt verzoeken om een gesprek met uw hulpverlener in een aparte ruimte te voeren.
Plichten van de patiënt
Als patiënt heeft u behalve rechten ook plichten. U dient de hulpverlener duidelijke en volledige informatie te verschaffen, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.
Vragen
Heeft u nog vragen over uw opname dan kunt u contact opnemen met uw specialist, zijn/haar polikliniekassistent of de afdeling De Poort.

Terug

Klachten

Heeft u een klacht over de gang van zaken tijdens uw bezoek of opname, dan horen wij dat graag van u. Uw klacht is een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen.  

Wanneer zich een probleem voordoet tijdens uw opname bespreek dit dan in de eerste plaats met de persoon die volgens u verantwoordelijk is, zoals uw specialist of de verpleegkundige. In de praktijk blijkt dat klachten op die manier vaak snel en bevredigend kunnen worden opgelost.

Vindt u het moeilijk om het gesprek aan te gaan? Komt u er samen niet uit of bent u niet tevreden met het resultaat? Neemt u dan contact op met de klachtencommissie.

Wie kan een klacht indienen?
U kunt zelf een klacht indienen (als patiënt of bezoeker) of iemand anders kan dat namens u doen. In het laatste geval zal u ons eerst (schriftelijk) toestemming moeten geven om de klacht te onderzoeken.
Waar kunt u een klacht indienen?
Schriftelijke klachten kunt u deponeren in de brievenbus bij het Centraal Registratie Punt (CRP) of bij de receptie. Mondelinge klachten kunt u melden bij het CRP. Het CRP is open maandag t/m vrijdag van 07.00—15.00 uur en te bereiken op 427288 tst. 8001 / 8002.
Wie behandelt uw klacht?
Uw klacht wordt in behandeling genomen door de Klachtencommissie. Deze commissie is benoemd door de directe van het Diakonessenhuis. U kunt een klacht zowel schriftelijk, mondeling als elektronisch indienen. Schriftelijk U kunt een klachtformulier afhalen bij het Centraal Registratie Punt (CRP) in de polituin of bij de receptie bij de hoofdingang. Mondeling Wilt u een mondelinge klacht indienen, dan kunt u dit aangeven bij het CRP. De medewerker van het CRP zal contact maken met de medewerkers van de klachtencommissie. Alhoewel er naar gestreefd wordt u direct te woord te staan, kan het zijn dat er een afspraak voor u wordt gemaakt. E-mail U kunt uw klacht ook mailen naar klachtencommissie@diakonessenhuis.org Anonieme en telefonische klachten kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Terug

Bezoek

Uw bezoek is van harte welkom, houdt u wel rekening met de geldende regels. 
Kijk hier voor informatie omtrent de bezoekuren

Terug

Gynaecologie

De gynaecologie houdt zich bezig met organen en ziekten die specifiek zijn voor de vrouw. 
Verder begeleidt een gynaecoloog vrouwen die tijdens de zwangerschap medisch toezicht nodig hebben. 
Dit kan zijn omdat de vrouw een (te) hoge bloeddruk heeft of omdat is bepaald dat een keizersnede nodig is. Dit valt binnen het onderdeel verloskunde van de gynaecologie. Ook vrouwen die problemen hebben met zwanger worden, kunnen bij een gynaecoloog in het
Diakonessenhuis terecht. 

In het Diakonessenhuis werken de volgende gynaecologen:

Drs. Lily Olmtak
Poli:
dinsdagochtend en -middag 
donderdagochtend en -middag 
vrijdagochtend

Telefoonnummer: 427288, toestel 8040

Drs. Malty Sietaram
Poli:
maandagochtend en -middag 
woensdagochtend en -middag 
vrijdagochtend

Telefoonnummer: 427288, toestel 8049

Drs. M. Dipoikromo
Poli:
dinsdagochtend en-middag
woensdagcotend en-middag
donderdagochtend

Telefoonnummer:427288, toestel 8046

Drs. Olton Ristie
Poli:
maandagochtend en -middag 
dinsdagochtend en -middag
woensdagmiddag 
donderdagochtend en-middag

Telefoonnummer: 427288, toestel 8044/8043


Hier vindt u alle patiënten informatie van de afdeling Gynaecologie & Verloskunde. 

Klik op de link om het document te downloaden.

Borstvoeding
Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
Diabetes en zwangerschap
Hevig bloedverlies bij de menstruatie
Hoge bloeddruk in de zwangerschap
Huid op huid contact
Inleiden van de bevalling
Keizersnede
Kindsbewegingen
Tweelingen en andere meerlingen
Vleesbomen
Vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte

Terug

Maag- darm- en leverziekten

De Maag-Darm-Leverarts houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de spijsverteringsorganen. Hieronder vallen de slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, alvleesklier, lever, galwegen en het anale gebied.

De MDL- arts in het Diakonessenhuis is drs. V. Jarbadhan

Elke dinsdag worden er scopieen door drs. V Jarbadhan verricht.

Afspraken kunnen via zijn assistent worden gemaakt.
  

Terug

Algemene Chirurgie

Chirurgie of Heelkunde is een specialisme met een zeer breed werkgebied. De chirurg behandelt verwondingen, gezwellen (tumoren), infecties en aandoeningen van bloedvaten met name door het uitvoeren van operaties. 
De aandoeningen kunnen overal in het lichaam zitten, van organen in de borst- of buikholte (exclusief het hart) tot en met het hoofd-/halsgebied en de ledematen.

In het Diakonessenhuis werken 2 chirurgen:

Drs. Albert Bergen

Poli: 
dinsdagochtend 
donderdagochtend 

Telefoonnummer: 427288, toestel 8032  

Drs. Robert Does 

Poli:
maandagochend
woensdagochtend

Telefoonnummer: 427288, toestel 8032

Terug

Plastische Chirurgie

Plastische chirurgie is het specialisme dat zich bij uitstek bezighoudt met het herstel van vorm en functie door middel van het verplaatsen van weefsel, plaatselijk of op afstand.

Herstel is soms nodig omdat de vorm of functie van een lichaamsdeel verstoord is door een aangeboren afwijking of door een 'verworven' (niet aangeboren) afwijking zoals een ongeval, infectie of operatie. Ook cosmetische operaties zonder medische noodzaak, zoals liposculptuur, ooglidcorrecties, borstvergrotingen en –verkleiningen, behoren tot het specialisme van de plastische chirurgie.

De plastisch chirurg in het Diakonessenhuis is Ildemar Fakkel.
Zijn speciale aandachtsgebieden zijn:
  • Brandwonden
  • Aangeboren afwijkingen
  • Handchirurgie
  • Reconstructieve chirurgie
  • Cosmetische chirurgie
  • Regeneratieve chirurgie
Spreekuren zijn alleen volgens afspraak op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend.

Op alle werkdagen is de poli te bereiken op:
Telefoonnummer: 427288, toestel 8083

Terug

Dermatologie

Dermatologie is het specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van de huid, de nagels en het haar, samen 'huidziekten' genoemd. Veel huidziekten hebben niet alleen betrekking op de huid maar ook op
andere orgaansystemen.

Drs. Lesley Sabajo is als consulent dermatoloog verbonden aan het Diakonessenhuis. 

De spreekuren van drs. L. Sabajo zijn op dinsdag- en donderdagmiddag.

Afspraken kunnen enkel op polidagen gemaakt worden vanaf 17.00 uur.

Te bereiken op telefoonnummer: 427288, toestel 8089

Terug

Neurologie

Neurologie is het specialisme dat zich bezighoudt met de diagnose en behandeling van aandoeningen aan het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg, zenuwen) en spieren. Een neuroloog heeft hierdoor te maken met uiteenlopende klachten, zoals hoofdpijn, dubbelzien, tintelingen, uitstralende pijn in het been of de arm, duizeligheid, slaapstoornissen, (aanvallen van) bewustzijnsdaling, geheugen- en spraakstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, spierzwakte of verlammingsverschijnselen. 

De neuroloog in het Diakonessenhuis is drs. Julian A. Pengel

De spreekuren van drs. J. Pengel zijn op:   
maandag t/m donderdag van 09.00- 12.00 uur


Telefoonnummer: 427288, toestel  8085

Terug

Orthopaedie

Het medisch specialisme orthopaedie houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van afwijkingen en ziekten van het bewegingsapparaat. Het bewegingsapparaat bestaat uit alle beenderen, gewrichten, kapsels, banden, spieren, pezen (en bijbehorende zenuwen en bloedvaten) van het menselijk lichaam.
Een orthopaedische behandeling kan bestaan uit advies, fysiotherapie, medicijnen of een operatie. 

Drs. V. Bihariesingh is als consulent orthopeed verbonden aan het Diakonessenhuis.

Drs. Bihariesingh houdt op de woensdagmorgen spreekuur.
Aanmelden van 07.30- 09.00 uur

Telefoonnummer: 427288, toestel 8087

Terug

Interne geneeskunde

De interne geneeskunde richt zich op onderzoek en behandeling van ziekten van de inwendige organen, zoals maag- en darmziekten, klachten van lever en galwegen. Daarnaast hoort ook onderzoek en behandeling van hoge bloeddruk en stofwisselingziekten zoals diabetes mellitus en schildklieraandoeningen tot het aandachtsgebied.

In het Diakonessenhuis werken de volgende specialisten:

Internis-oncoloog Dr. Els Dams 

Poli:
maandagochtend en –middag 
dinsdagochtend 
woensdagochtend 
vrijdagochtend 

Telefoonnummer: 427288, toestel 8065 

Drs. Marja van Eer
 
Poli:  
maandagochtend 
dinsdagmiddag 
woensdagochtend 
donderdagochtend
vrijdagochtend 

Telefoonnummer: 427288, toestel 8059 

Drs. Ben Hewitt

Poli:  
maandagochtend
dinsdagochtend 
woensdagmiddag
donderdagochtend en -middag 
vrijdagochtend 

Telefoonnummer: 427288, toestel 8061 

Drs. Faziel Habieb  

Poli:  
maandagochtend
dinsdagochtend 
woensdagochtend en -middag 
donderdagochtend
vrijdagochtend 

Telefoonnummer: 427288, toestel 8063

Drs. Michelle Sjauw Koen Fa

Poli:
Maandag t/m vrijdag van 09.00- 14.00 uur

Telefoonnummer:
427288, toestel 8067

Internist-infectioloog Drs. Lycke Woittiez 

De poliklinische spreekuren zijn:
- Maandag, woensdag en donderdag  van 09.00 –  14.00 uur
- Dinsdag  16.00 – 19.00 uur.
- Vrijdag van 10.00 – 14.00 uur. 

Voor afspraken kunt u bellen op het telefoonnummer: 427288 # 8077.

Internist-infectioloog Drs. Anuska Jewbali, Chirurg met speciale aandachtsgebieden Onco en Kinderchirurgie.

De spreekuren zijn volgens afspraak op de:
- Maandag en woensdag van 08.00 –  15.00 uur
- Donderdag  12.00 – 17.00 uur

Voor afspraken kunt u bellen op het telefoonnummer: 427288 # 8032 
Afspraken via het appnummer: 8961115


 


 Terug

Kindergeneeskunde

De Afdeling Kindergeneeskunde van het Diakonessenhuis is een  kindvriendelijke omgeving waar de medische zorg van zuigelingen en kinderen centraal staat. De kinderjaren zijn een periode van de snelste groei en ontwikkeling van het mensenleven. Binnen dit proces wordt het kind professioneel begeleid door onze medisch specialisten en worden de ouders meegenomen en betrokken.

De Kinderafdeling van het Diakonessenhuis beschikt over een Kinder I.C. afdeling. De afdeling beschikt tevens over een rooming-in faciliteit. De ouder(s) van zieke kinderen kunnen gedurende de opname van hun kind in de McDonaldskamer van het ziekenhuis verblijven.

De kinderartsen zijn Drs. M. Muringen, drs. G. Belgrave (kinderarts- assistent), Dr. W. Zijlmans. De polidagen zijn als volgt:

Drs. M. Muringen
Poli:
Maandag van 15.00- 18.00 uur
Dinsdag en donderdag van 09.00- 13.30 uur
Vrijdag volgens afspraak: 10.00-13.00 uur of 14.00-17.00 uur

Dr. W. Zijlmans:
Poli:
Maandagochtend,
Dinsdagmiddag
Woensdagochtend.

Daarnaast beschikt de kinderafdeling over een kinder- en jeugd psycholoog (leeftijd 0-23 jaar). Bij de psycholoog kunnen kinderen en hun opvoeders terecht als het kind bijvoorbeeld vastloopt op school, thuis of in andere situaties (bijvoorbeeld gedragsproblemen, leerproblemen, angstklachten, trauma, depressie, etcetera). Er wordt dan samen naar oplossingen gezocht en behandeling geboden.

De kinder- en jeugdpsycholoog binnen het Diakonessenhuis is
drs. B.L. Fernandes Vaz.
Poli:
Maandag, woensdag en donderdag

De poli is te bereiken op het telefoonnummer: 427288, toestel 8080

Terug

Radiologie

De radiologieafdeling is een belangrijke diagnostische afdeling van het Diakonessenhuis, waar echografieën, doorlichtingsonderzoeken en röntgenfoto’s van het skelet worden gemaakt. Zowel poliklinische als klinische patiënten worden door deze afdeling van de nodige zorg voorzien. De afdeling maakt momenteel gebruik van de diensten van gastradiologen.

De radiologie afdeling is geopend:

maandag tot en met vrijdag 
van 7.00 uur tot 18.00 uur 

telefonisch bereikbaar op:

Telefoonnummer:  427288, toestel 7022

Terug

Keel, Neus en Oorheelkunde

De keel-neus-oorarts (KNO-arts) houdt zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren. De KNO-arts behandelt ook afwijkingen in het overige hoofd-halsgebied, zoals gezwellen van het gelaat en de hals, in de speekselklieren en afwijkingen van de slokdarm.

Dr. J.K. Bean is als KNO-arts verbonden aan het Diakonessenhuis.

Hij heeft spreekuur volgens afspraak op: Maandag     17:00-19:00

                                                                  Dinsdag      09:00-12:00

                                                                 Woensdag    17:00-19:00

                                                                 Donderdag   Geen poli

                                                                 Vrijdag        17:00-19:00


Voor een afspraak kunt u bellen op het nummer 427288, toestel 8088. Op de niet poli dagen kunt u gerust bellen naar het  CRP op het  voor het maken van een afspraak.

Terug

Psychiatrie

Psychiatrie is het specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische ziektebeelden. 
Het hoofddoel van de psychiatrie is het verlichten van het psychisch lijden ten gevolge van psychiatrische aandoeningen en het vergroten van het psychisch welbevinden van de psychiatrische patiënt en diens omgeving.

Drs. Edwin Bergen is als consulent psychiater verbonden aan het Diakonessenhuis. 

De spreekuren van drs. E. Bergen zijn op dinsdagochtend en woensdagmiddag.

Afspraken kunnen enkel op polidagen gemaakt worden:
Dinsdag van 09.00- 11.00 uur
Woensdag van 17.00- 19.00 uur
Telefoonnummer: 427288, toestel 8085

Nieuws

60 jaar Diakonessenhuis

Bekijk foto's van de viering van ons 60 jarige bestaan!
lees verder

Tariefswijziging Administratiekosten

lees verder

Aanvullende maatregelen COVID-19

Hierbij vragen we uw aandacht voor de COVID-19 maatregelen in de bijlage.
lees verder
Whoops!

The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later

Bekijk onze vacatures

Bekijk onze vacatures op de vacatures pagina.


Lees verder Skip